RGS Training functioneel specificeren

Tijdens deze training leert u 'de vraag achter de vraag' van uw klanten ontdekken door te focussen op de gewenste functionele en esthetische eisen en prestaties, in plaats van de technische kenmerken of de voorgenomen ingrepen. Deze functionele manier van het specificeren van de klantvraag leidt tot beter verwachtingsmanagement, lagere meerwerkkosten en biedt maximale ruimte aan innovatie.The Story

In traditionele samenwerkingen probeert de opdrachtgever te sturen op de gewenste kwaliteit door een bestek op te leggen aan de uitvoerende partijen. Het bestek omvat meestal een gedetailleerde opsomming van de uit te voeren werkzaamheden op basis van overwegend technische omschrijvingen, inclusief de te gebruiken materialen. Uit de structurele en omvangrijke post meerwerk bij bouw- en onderhoudsprojecten blijkt dat met een traditioneel bestek niet kan worden voldaan aan de onderliggende behoeften en verwachtingen van de klant. Bovendien kan met een technisch bestek vooraf niet worden getoetst of wordt voldaan aan de behoeften van de ‘eindklanten'; de mensen die wonen en werken in woningen en kantoren. Bovendien maakt het gedetailleerd voorschrijven van activiteiten en materialen innovatie overbodig; de oplossing staat immers al vast.

Door tijdens het proces van het specificeren van de vraag van de klant uitsluitend te focussen op de gewenste functionele en esthetische eisen ontstaat vooraf een veel beter begrip van de echte klantwensen en -eisen. En kunnen ook niet technisch geschoolde mensen, waaronder de bewoners of gebruikers van het vastgoed, vooraf feedback geven op de voorgenomen werkzaamheden. Deze werkwijze reduceert de post meerwerk aanzienlijk omdat bij zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer vooraf een beter begrip ontstaat van hetgeen moet worden bereikt met de voorgenomen werkzaamheden. En omdat de maatregelen en ingrepen niet worden voorgeschreven door de opdrachtgever ontstaat er maximale ruimte voor marktpartijen om slimme, nieuwe oplossingen te introduceren. Deze manier van inventariseren van klanteisen en -wensen staat bekend als ‘functioneel specificeren’.

Na het volgen van deze training zijn de deelnemers beter in staat de wensen en verwachtingen in kaart te brengen die opdrachtgevers van een renovatie of het onderhoud hebben, en kunnen zij deze uitwerken in een voor iedereen begrijpelijke, dus niet technische beschrijving die maximale ruimte biedt voor innovatie. Voor het succesvol toepassen van 'zuiver RGS' is het kunnen opstellen van een oplossinngsvrije, functionele specificatie van de gewenste kwaliteit, als onderdeel van de planvorming, een belangrijke randvoorwaarde. 


Aanpak

De training bestaat uit 3 dagdelen waarin de volgende onderdelen aan bod komen:

  • achtergrond en theorie van het functioneel specificeren
  • functioneel specificeren volgens de Leidraad RGS: kwaliteitsuitgangspunten, Kwaliteit in Balans
  • praktische aanpak: bouwen eigen template functioneel specificeren (1 discipline*)
  • business case(s)
  • rollenspel

* In de bouwsector is (nog) geen sprake van een breed geaccepteerde standaard voor het opstellen van een functionele specificatie van de klantvraag. Tijdens het praktijkdeel maken de deelnemers daarom zelf een template waarmee de vraag van de klant (beter) in kaart kan worden gebracht, zonder de technische maatregelen te benoemen. Een voordeel van deze benadering is dat de deelnemers zelf een ‘taal’ ontwikkelen om de verwachtingen en behoeften van de opdrachtgever uit te vragen en te begrijpen, en dat vergroot de kans op een succesvolle toepassing in de praktijk. Om didactische redenen, en om de tijdbesteding binnen de perken te houden, wordt daarbij een keuze gemaakt uit één van de volgende disciplines: gevel, dak, installaties of interieur.Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.