Onze resultaten


Wat brengt het u?

Voor corporaties, de stuurbaarheid op de vijf prestatievelden van Aedes verhogen is ons uiteindelijke doel. Wij zorgen voor een duidelijke connectie tussen strategische doelen, besluiten op tactisch niveau, operationele acties en de feedback terug naar tactisch en strategisch niveau. Hierbij maken we een passende verdeling van verantwoordelijkheden tussen de verschillende betrokkenen en zorgen we voor een efficiënte en effectieve samenwerking. De succesvolle vastgoedingenieur

De corporatie vervult binnen de vastgoedbedrijfskolom alle rollen en is nagenoeg verantwoordelijk voor alle

verantwoordelijkheidsgebieden. Ze beschikt over de bijbehorende personele functies en gereedschap. De markt voert vooral het bouwproces uit. De span of control voor de corporatie is groot. De corporatie is in staat om de maatschappelijke en ondernemingsdoelen te vertalen naar strategische, tactische en operationele vastgoedprestaties en -maatregelen. De strategie is uitvoerbaar door de corporatie ook als het gaat om inzicht hebben in alle deelprocessen en de samenhang daartussen. Op elk van de vier managementrollen is de corporatie beleidsefficiënt bij het samenstellen van de meest optimale mix aan prestaties en maatregelen. Vervolgens is de corporatie in elke managementrol (en bijbehorende deelprocessen) kostenefficiënt. De markt is vooral capaciteitsaanbieder en kan zich concentreren en specialiseren in één ding: tegen de scherpste prijs de voorgeschreven kwaliteit leveren. De markt heeft alleen maar als gesprekspartner het propertymanagement (lees opzichters, projectleiders en ontwikkelaars en manager vastgoed). 

De succesvolle vastgoedmanager

De corporatie vervult binnen de vastgoedbedrijfskolom de rollen besturen, portefeuille- en assetmanagement. De

markt neemt grote delen van het propertymanagement over. Bij going concern (routine)processen kan dat heel

ver gaan, bijvoorbeeld door het afsluiten van prestatiecontracten voor installaties en het dagelijks onderhoud. Bij

business cases speelt dat bijvoorbeeld vanaf het moment van initiatieffase. De span of control voor de corporatie

is substantieel kleiner, omdat voor het propertymanagement meestal relatief veel medewerkers werkzaam zijn. De

corporatie is in staat om de strategische doelen naar tactische en deels operationele prestaties te vertalen.

De strategie is uitvoerbaar. In drie managementrollen is de corporatie beleidsefficiënt ook bij het vinden van de meest optimale mix aan prestaties en maatregelen. Vervolgens is de corporatie in drie managementrollen (en bijbehorende deelprocessen) ook kostenefficiënt. De kans op inefficiëntie is in dit vastgoedmodel (iets) minder groot, omdat er doodeenvoudig minder verantwoordelijkheidsgebieden zijn die ze moet beheersen. De markt is een mix van capaciteitsaanbieder en propertymanager. De markt heeft dus meer taken en verantwoordelijkheden erbij. De span of control wordt groter. De markt heeft in de praktijk vooral het assetmanagement en wanneer actueel ook nog steeds het propertymanagement als aanspreekpunt en in de initiatieffase voor business cases bijvoorbeeld projectleiders en ontwikkelaars.


De succesvolle vastgoedregisseur

De corporatie vervult binnen de vastgoedbedrijfskolom de rollen besturen, portefeuillemanagement en eventueel

op hoofdlijnen het assetmanagement. De markt heeft het propertymanagement en (wellicht) delen van het assetmanagement over genomen. Bij zowel de going concern (routine) processen als de business cases neemt de markt alles over. De span of control voor de corporatie is substantieel kleiner. De corporatie is in staat zijn om de maatschappelijke en ondernemingsdoelen te vertalen naar strategische prestaties en maatregelen van en voor de vastgoedportefeuille. De gewenste strategie is uitvoerbaar en is in tijd substantieel korter en directe betrokkenheid bij veel operationele deelprocessen is veel minder. De

corporatie is beleidsefficiënt bij de vertaling van de kritische prestatie-indicatoren. In ‘slechts’ twee managementrollen is de corporatie beleids- en kostenefficiënt. De kans op inefficiëntie is in dit vastgoedmodel minder groot omdat de tactische en operationele prestaties door de markt geleverd moeten worden. De span of control wordt voor de markt groter. De markt heeft in de praktijk vooral het portefeuillemanagement (en eventueel het assetmanagement) als aanspreekpunt. Aan de markt worden nu echter grote eisen gesteld aan de beleids- en kostenefficiëntie in de rollen van het asset- en propertymanagement. De markt beschikt over de brede competenties van het volkshuisvestingsvastgoedvak. 


Voor vastgoed onderhoudsbedrijven

Een robuuste, slagvaardige en wendbare organisatie met een stevig fundament ongeacht hun rol in het vastgoedonderhoudsproces. De resultaten die wij als RGS coach boeken zijn terug te voeren op de vastgoedrollen en de excellente uitvoering daarvan, wat men doet doet men dankzij de RGS coach op excellente wijze. De drie typen dienstverlening – traditioneel, hybride en resultaatgericht – worden vervuld door respectievelijk de uitvoerder, de meedenker en de vastgoedadviseur.

 De uitvoerder is vooral een capaciteitsaanbieder en werkt inspanningsgericht. De meedenker is naast capaciteitsaanbieder ook prestatieadviseur en dus ook in procesfase II betrokken. De meedenker is in staat om scenario’s en keuringsplannen op te stellen en na afronding van een project prestatiemetingen en een evaluatie uit te voeren en hierover te rapporteren. De vastgoedadviseur kan meer facetten van resultaatgericht werken aan. De vastgoedadviseur is desgewenst al in procesfase I bij het project betrokken en ondersteunt de opdrachtgever bij het formuleren van kwaliteitsuitgangspunten en het opstellen van een startdocument en raamovereenkomst, maakt de voorbereidingsplanning, is in staat om risico-inventarisaties en een gebruikers of woonwensenonderzoek uit te voeren, taken in gebruikers/ bewonersparticipatie op zich te nemen, afspraken met stakeholders te maken, de rol van mainconsultant op zich te nemen, scenario’s te balanceren op afgesproken kwaliteitsthema’s, als sociaal aanspreekpunt te fungeren tijdens de uitvoeringsvoorbereiding en uitvoering, mee te werken aan tweezijdige evaluaties, e.d. Een opdrachtgever kan aan de hand van het type project, het financieel belang en het leveranciersrisico projecten categoriseren en plaatsen in de Kraljicmatrix. Vervolgens kan de gemaakte keuze worden vertaald in het type dienstverlening dat de opdrachtgever van de opdrachtnemer verwacht en de daarbij passende inkoopvorm en selectiecriteria.