De uitdagingen in sociale volkshuisvesting ?


De corporatiesector staat voor grote uitdagingen, zowel in de nieuwbouw als in de verduurzaming van de bestaande voorraad. In een groot deel van Nederland is grote schaarste aan (betaalbare) woningen. De overheid wil dat de komende jaren jaarlijks tenminste 70.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Daarnaast zal de bestaande woningvoorraad verduurzaamd moeten worden om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen van 2030 en 2050. Woningcorporaties zullen het voortouw moeten nemen in zowel de nieuwbouw- als de verduurzamingsopgave. De corporatiesector als ‘startmotor’ dus. En dat terwijl dezelfde overheid de sector in financieel opzicht beperkt door de verhuurdersheffing, de vennootschapsbelasting en de ATAD. Omdat aldus de lasten blijvend zijn gestegen zal de corporatie de noodzakelijke investeringsruimte moeten realiseren door het slimmer inrichten van haar processen en vooral het verlagen van de beheerkosten per woning. 

Om uit de kasstroom voldoende vrije ruimte te creëren voor de noodzakelijke investeringen voor nieuwbouw en verduurzaming, zal het proces van schaalvergroting doorgaan. De corporaties kiezen daarom in toenemende mate voor vormen van ketensamenwerking om de investeringsopgave samen met marktpartijen te realiseren. De opgave wordt groter en marktpartijen komen eerder aan boord in het proces van de corporatie. Waar vroeger het ontmoetingspunt lag in het propertymanagement komt dat nu te liggen bij het assetmanagement. Deze grotere opgave vertaald zich meer en meer in (veel) grotere projecten waarin veel kennis en kunde nodig is, ook buiten de techniek. Een proces van vraagbundeling dus waarin partijen elkaar eerder in het proces ontmoeten. 

De uitdagingen waarvoor de ketens zich gesteld zien zijn: 

 1. Structureel stijgende kosten > schaarste aan medewerkers en materiaal en de 2e fase verduurzamen (van 1,2 > 0,4 EI).
 2. Onvoldoende productie > trage besluitvormingsprocessen en verzuiling.
 3. Ontbreken van adequate kennis organisatie > versnippering, (on)betrouwbare data.
 4. Partiële- i.p.v. integrale aanpak, onderhoudsketens nog ingericht volgens de oude, verzuilde patronen.
 5. Te weinig innovatie kracht > huidige productie nog geheel gericht op ‘proven technologie’.
 6. Onvoldoende verankering van duurzaamheid en milieubelasting (staat in kinderschoenen).
 7. Waarmaken van de RGS belofte.   

 


RGS-coach aanbod

Ons antwoord om de uitdaging aan te gaan zodat voorsprong, voorsprong blijft! 

 

De RGS-coach helpt concreet bij de hoe vraag;

 1. Hoe verschuiven wij van partiële korte- naar integraal lange termijn denken?
 2. Hoe realiseren wij procesoptimalisatie, versnelling en het verhogen van voorspelbaarheid?
 3. Hoe zorgen wij voor voldoende deskundigheid "Meesterschap" in aantoonbaarheid? 
 4. Hoe kunnen wij bijdragen aan de technische innovatie om CO2- en kosten te reduceren.

Wat is uw rol in het vastgoed proces?

Wat is uw vastgoedrol, wie bent u en wie wilt u zijn? De bomen van Piet Mondriaan vormen een mooie metafoor, de doorontwikkeling leidt tot een hoger abstractie niveau, de details durven los te laten, sturen op prestatie en resultaten, De RGS coach helpt u daarbij. 

Wie bent u als opdrachtgever, ingenieur, manager, regisseur en wie zoekt u om uw vastgoed opgave uit te voeren, een uitvoerend bedrijf (operationeel) een meedenker ( tactisch) of een strategische partner, de vastgoedadviseur. 

Wie bent u als opdrachtnemer, een uitvoerende (wat we doen doen we goed) een tactisch of strategisch partner. 

Hier zijn alle combinaties denkbaar maar een visie en de daarbij behorende missie op ketensamenwerking geeft u houvast zodat het maximale rendement kan worden behaald uit samenwerking. De RGS coach helpt u daarbij. 


De RGS coach

Email william@de-rgs-coach.nl of hank@de-rgs-coach.nl

KvK | 59911336 | BTW NL85 3691 929 B01 | IBAN NL46INGB0006464242