Portfolio- en Assetmanagement

De ISO 55000 serie is de internationale norm voor doelmatig, duurzaam en kosteneffectief assetmanagement. Op basis van de ISO 55001 kan een (certificeer baar) managementsysteem worden geïmplementeerd waarmee u de interne en externe processen optimaal afstemt op de visie, doelstellingen en strategie van de vastgoedeigenaar. Integrale samenwerking tussen marktpartijen is daarbij een (noodzakelijk) middel en geen doel op zich.The Story

Door toepassing van ISO 55000 worden de strategische doelen van de vastgoedeigenaar ‘SMART’ vertaald naar praktische complexstrategieën, met een eenduidige kwaliteitsdefinitie en afgestemd op de exploitatie horizon. Daarbij wordt tijdig rekening gehouden met de behoeften, wensen en eisen van relevante stakeholders. Daarmee is ISO 55000 het internationale alternatief voor Resultaatgericht Samenwerken, en de ISO 55001 het internationale alternatief voor het VGO-keur.

Een goede vertaling van de strategische doelen van de vastgoedeigenaar naar de kwalitatieve, functionele eigenschappen van het vastgoed is binnen ISO 55000 een voorwaarde. Samenwerking en afstemming in de keten zijn een (noodzakelijk) middel om de doelstellingen van de vastgoedeigenaar te bereiken. Daarmee onderscheidt ISO 55000 zich van de praktijk van RGS, waar de aansluiting van de kwaliteit van het vastgoed op de strategie van de vastgoedeigenaar ondergeschikt lijkt, en de nadruk vaak ligt op het proces van samenwerken, met als risico dat samenwerken een doel op zich wordt.

De ISO 55000 is een erkend instrument waarmee eigenaren van vastgoed, serviceproviders en toezichthouders gezamenlijk het beheer van vastgoed kunnen optimaliseren. Op basis van ISO 55001 kan een (certificeer baar) managementsysteem worden opgezet en geïmplementeerd. Zowel vastgoedeigenaren als ‘serviceproviders’ (onderhoudsbedrijven) kunnen het ISO 55001 certificaat behalen. Voor vastgoedeigenaren is ISO 55000 een goede tool om de assetmanagement functie (verder) te professionaliseren. Voor onderhoudsbedrijven is het een krachtig middel om de transitie van capaciteitsleverancier of meedenker naar ‘vastgoedadviseur’ af te ronden. 

Door middel van certificering kunnen partijen hun assetmanagement-competenties ook objectief aantonen en is de vastgoedeigenaar verzekerd van periodieke toetsing op het voldoen aan de principes van goed assetmanagement.

dE-RGS-coach past de ISO 55000 toe door het opzetten van een managementsysteem volgens de eisen van ISO 55001. 


Aanpak

De aanpak;

Het assetmanagementsysteem wordt opgezet op basis van uw visie, ambities en strategie als vastgoedadviseur in de keten. We stellen vast hoe uw organisatie bijdraagt aan het realiseren van de assetmanagementdoelstellingen van de vastgoedeigenaar, en hoe rekening wordt gehouden met verwachtingen van belangrijke ‘stakeholders’.  We brengen in kaart welke competenties binnen de organisatie aanwezig (moeten) zijn, en hoe de rollen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de organisatie zijn ingericht. Waar nodig worden competenties (verder) ontwikkeld en de processen aangepast.Ik wil graag meer weten over deze training en wil graag hierover worden geïnformeerd.

Opmerking: De met * gemarkeerde velden zijn verplicht.